Digital teknik och tid / Digital tech and time

I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by. Douglas Adams

Jag antar att jag borde veta bättre än att förutsätta att allt flyter när en deadline närmar sig och teknik är involverat. För länge sedan skrev jag min slutexamen, den var nästan klar jag skulle bara finputsa den sista layouten … då mindre än 24 timmar innan den skulle vara inne crashade hårddisken. Jag hade en back-up som jag gjort ca tio timmar tidigare, men eftersom jag arbetade på en ny dator och med en ny version av layoutprogrammet så hittade jag ingen som hade samma version (och inte använde sin dator själv). Jag visste jag var tvungen att hitta en dator med samma version av programmet om jag inte skulle vara tvungen att skriva om och layouta allt igen (en omöjlig arbetsuppgift med den tid jag hade till mitt förfogande). Med hjälp av en vän så hackade vi oss in på den enda dator vi visste hade programmet under natten (en bokförares dator), jag skrev om de delar som gått förlorade, avslutade layouten och hann precis lämna in min examen i tid. I all stressen glömde jag ge den en titel så jag fick spela med på att den saknade titeln var en del av designen (design av ett spel). Jag fick inte toppbetyget men väl näst högsta och det var en succé.

Så när internet-uppkopplingen började strula, hoppa av och på, under förra veckan så borde jag förstått att de digitala gudarna spelade mig ett kommer-du-ihåg-spel. I fredags blev datorn som renderade vår projektvideo långsam som en snigel och internet-uppkopplingen fortsatte spela upp. Hurusom missade vi nästan deadline men vid det tionde försöket låg videon säker på mitt Vimeo-konto och ansökan var insänd till Nordiska Kulturfonden inför DIGITAL 2015-16 få minuter innan det hade varit för sent.

Nästa gång ska jag ha tre datorer och minst två separata internet-förbindelser – jag lär mig back-up-planerings-spelet steg för steg.

Nu är det bara att vänta och hålla tummarna, i juni vet vi om CoScene är det lyckliga projektet som får stödet. Ser även framemot att se alla de andra projekt som har ansökt.

Jag tar en (anser jag) välförtjänt paus nästa vecka och därefter är det dags att skriva klart redovisningen av det förprojekt stöd vi fick från Nordiska kulturfonden i juni. Efter det så står lite kreativt arbete med Makey Makey och Arduino och alla de roliga applikationerna på telefonen och Ipaden på schemat samt att undersöka kompletterande ekonomiskt stöd för CoScene – no rest for the restless som de säger.

***

I guess I (Marita) should know better than to expect everything to move smoothly when a deadline is approaching where tech involved. A long time ago I was writing my final exam, it was almost done and I just had to finish up the layout … then less than 24 hours before it was due the hard disk burned. I had a back-up, made some ten hours before, but since I was working on new computer and a new version of the layout program I could not find anyone who hade the same version (and was not using his/her computer themselves).  I knew I had to find a computer that had the same version of the program in order not to have to rewrite and re-layout everything (an impossible task to do with the time that I had). With the help from a friend we hacked the only computer we knew that had the program during the night (an accountants computer), I re-wrote the lost parts, finished the layout and was able to hand in the exam just in time. In all the stress I forgot to give it a title so I had to play along the lacking name was part of the design (a game-design). It did not get the top score but second best and that was a great success.

So when the Internet started acting up during the past week, going on and of, I should have known that the digital goods was playing me a reminder-game. On Friday the computer that was rendering our video became slow as a snail and the Internet kept playing games. Well we almost missed the deadline, but on the tenth try the video was secure on my Vimeo account and the application was sent to The Nordic Culture Fund for DIGITAL 2015-16 few minutes before it would have been to late.

Next time I will have three computers and at least two separate Internet-connection – learning the backup-plan game bit by bit.

Now we have to wait and keep our fingers crossed, in June we will know if CoScene is the lucky project to receive the grant. Also looking forward to see all the other projects that have applied.

I am taking a (I think) well-deserved break next week and then it is time to finish the report for the pre-project funding we received from The Nordic Culture Fund in June. After that some creative work with Makey Makey and Arduino and all the fun applications on the phone and Ipad is on the schedule and looking into extra funding for CoScene – no rest for the restless as they say.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: