Välkommen vackra juni! / Welcome beautiful June!

 

loggoforfb_uniform.gif

Igår presenterade Nordiska Kulturfonden den lyckliga mottagaren av 3 miljoner danska kronor, Digital 2015-16. Tyvärr var det inte CoScene men ett annat mycket intressant projekt, Hybrid Matters, som du kan höra lite mer om, här, i presentationen från gårdagen.

CoScene kommer nu att ägna lite tid åt att fundera kring vilket vårt nästa steg ska vara, vilken sammansättning vi ska jobba i och hur. Kanske kommer vi att ta en liten annan väg, vrida på konceptet och använda delar av ursprungsprojektet i kombination med andra idéer. Men viktigast av allt kommer vi att lägga fokus på att meckande, lekfullhet och kreativitet, något som har kommit lite i skymundan under de senaste månaderna med anledning av ansökningsarbete och administration varit primärt fokus.

***

Yesterday the Nordic Cultural Fund presented the lucky receiver of the 3 million grant for Digital 2015-16. Unfortunately it was not CoScene but another very interesting project called Hybrid Matters that you can hear a bit more about in the presentation from yesterday, here.

CoScene will now take some time of and figure out what our next step will be, in what constellation and how. Maybe we will take a slightly different route, make a twist using parts of the project in combination with other ideas. But most important we are going to put focus on tinkering, playfulness and creativity something that has had to take a step back the past months due to the application-work and administration that has been the primary focus.

 

And by the way, everything in life is writable about if you have the outgoing guts to do it, and the imagination to improvise. The worst enemy to creativity is self-doubt. Sylvia Plath

Säg ja! / Say yes!

loggoforfb_uniform.gif

 

Så många geniala saker poppar upp runt om i världen. De senaste veckorna har fokus legat på andra projekt än CoScene i den icke-digitala världen. Det innebär en del att hinna ikapp.

Just nu diskuterar vi andra finansieringsmöjligheter om vi inte vinner den stora vinsten som den lyckliga mottagaren av DIGITAL 2015-16. Vi konstruerar helt enkelt kartor av möjligheter.

Samtidigt testar och leker vi med lite av den nya tekniken och de appar som finns tillgängliga, saglar över den vi inte har råd med och drömmer om framtiden. Allting väldigt kul faktiskt. Häromdagen såg jag ett nytt konstverk av Studio Roosegarde som är briljant och på många sätt fångar verkligheten för många av oss som försöker skapa något vi tror på. Roosegardes verk heter the ”yes but” chair och du kan läsa mer om det här.

***

 So many brilliant things are popping up around the globe. The past weeks have been spent with the focus on other projects than CoScene in the non-digital world. That means a lot of catching up.

At present we are discussing different possibilities for funding if we do not get the big award, as being selected as the lucky receiver of the DIGITAL 2015-16. Constructing maps of possibilities that are.

At the same time we are playing around with new tech and apps already available, drooling over the ones we cannot afford and dreaming of the future, all rather fun actually. The other day I came across a new piece of art by Studio Roosegarde that is brilliant and in so many ways it encapsulate the reality for many of us trying to create something we believe in. Roosegarde’s piece is called the “yes but” chair and you can read more about it here.

 

I have noticed even people who claim everything is predestined, and that we can do nothing to change it, look before they cross the road.
Stephen Hawking

Hinna i kapp och reflektera / Catching up and reflecting

cropped-bakgrundhemsida_ljus1.jpg

 

Wow! Våren knackar äntligen på dörren. Vi har haft lite tid att vila och reflektera efter ansökan till DIGITAL 201-16. Redovisningen av förprojektet är nästan klar. Det har varit en kul resa så här långt är konklusionen och den kommer med insikten att vi lagt tio gånger så många obetalda timmar som vi hade uppskattat från starten – roliga timmar.  Att skapa tillsammans är så mycket roligare än att sitta och pilla själv.

 ***

Wow! The spring is finally at the doorstep. We have had some time to rest and reflect after the application for DIGITAL 2015-16. The report for the pre-project is almost done. It has been a great trip this far is the conclusion together with the insight that the number of unpaid hours is ten times more than we estimated from the beginning – fun hours. Creating together is so much more fun than tinkering on your own.

Manus manum lavat – Seneca The Younger

 

Rapport, kaos och kreativitet / Report, chaos and creativity

loggoforfb_uniform.gif

One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. Friedrich Nietzsche

Dags att utvärdera och skriva rapport. Drygt ett halvt år har gått sedan arbetet med CoScene startade på allvar, Det har varit till stunder kaotiskt, enormt kul, gett nya kontakter och nätverk, inneburit lite resande och att uppleva nya platser samt att upptäcka den outsinliga källan av kunskap som finns i alla briljanta projekt och fantastiska människor som arbetar i det digitala landet, interagerar och bygger broar och nätverk mellan teknik och konst.

Medan vi väntar på besked kring vår ansökan för DIGITAL 2015-16 tänker vi börja leka med några nya projekt i det digitala landet mellan konst, återvinning, teknik och DIY. Skulle vi inte få stödet kommer vi att fortsätta resan med CoScene, söka annat ekonomiskt stöd och fortsätta det kreativa flödet.

***

Time to evaluate and write a report. A bit more than half a year the work with CoScene has been on it’s way. It has been chaotic at times, loads of fun, new connections and networks, some travel seeing new places and discovering the void of knowledge provided by brilliant projects and great people working in the digital land, interacting and building bridges and networks between technology and art.

While we wait for the outcome of our application for DIGITAL 2015-16 we´ll start tinkering with some new projects in the digital land between art, recycle and DIY. And if we do not get the grant we will continue the journey with CoScene, seeking other funding and keeping the creative flow.

Digital teknik och tid / Digital tech and time

I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by. Douglas Adams

Jag antar att jag borde veta bättre än att förutsätta att allt flyter när en deadline närmar sig och teknik är involverat. För länge sedan skrev jag min slutexamen, den var nästan klar jag skulle bara finputsa den sista layouten … då mindre än 24 timmar innan den skulle vara inne crashade hårddisken. Jag hade en back-up som jag gjort ca tio timmar tidigare, men eftersom jag arbetade på en ny dator och med en ny version av layoutprogrammet så hittade jag ingen som hade samma version (och inte använde sin dator själv). Jag visste jag var tvungen att hitta en dator med samma version av programmet om jag inte skulle vara tvungen att skriva om och layouta allt igen (en omöjlig arbetsuppgift med den tid jag hade till mitt förfogande). Med hjälp av en vän så hackade vi oss in på den enda dator vi visste hade programmet under natten (en bokförares dator), jag skrev om de delar som gått förlorade, avslutade layouten och hann precis lämna in min examen i tid. I all stressen glömde jag ge den en titel så jag fick spela med på att den saknade titeln var en del av designen (design av ett spel). Jag fick inte toppbetyget men väl näst högsta och det var en succé.

Så när internet-uppkopplingen började strula, hoppa av och på, under förra veckan så borde jag förstått att de digitala gudarna spelade mig ett kommer-du-ihåg-spel. I fredags blev datorn som renderade vår projektvideo långsam som en snigel och internet-uppkopplingen fortsatte spela upp. Hurusom missade vi nästan deadline men vid det tionde försöket låg videon säker på mitt Vimeo-konto och ansökan var insänd till Nordiska Kulturfonden inför DIGITAL 2015-16 få minuter innan det hade varit för sent.

Nästa gång ska jag ha tre datorer och minst två separata internet-förbindelser – jag lär mig back-up-planerings-spelet steg för steg.

Nu är det bara att vänta och hålla tummarna, i juni vet vi om CoScene är det lyckliga projektet som får stödet. Ser även framemot att se alla de andra projekt som har ansökt.

Jag tar en (anser jag) välförtjänt paus nästa vecka och därefter är det dags att skriva klart redovisningen av det förprojekt stöd vi fick från Nordiska kulturfonden i juni. Efter det så står lite kreativt arbete med Makey Makey och Arduino och alla de roliga applikationerna på telefonen och Ipaden på schemat samt att undersöka kompletterande ekonomiskt stöd för CoScene – no rest for the restless som de säger.

***

I guess I (Marita) should know better than to expect everything to move smoothly when a deadline is approaching where tech involved. A long time ago I was writing my final exam, it was almost done and I just had to finish up the layout … then less than 24 hours before it was due the hard disk burned. I had a back-up, made some ten hours before, but since I was working on new computer and a new version of the layout program I could not find anyone who hade the same version (and was not using his/her computer themselves).  I knew I had to find a computer that had the same version of the program in order not to have to rewrite and re-layout everything (an impossible task to do with the time that I had). With the help from a friend we hacked the only computer we knew that had the program during the night (an accountants computer), I re-wrote the lost parts, finished the layout and was able to hand in the exam just in time. In all the stress I forgot to give it a title so I had to play along the lacking name was part of the design (a game-design). It did not get the top score but second best and that was a great success.

So when the Internet started acting up during the past week, going on and of, I should have known that the digital goods was playing me a reminder-game. On Friday the computer that was rendering our video became slow as a snail and the Internet kept playing games. Well we almost missed the deadline, but on the tenth try the video was secure on my Vimeo account and the application was sent to The Nordic Culture Fund for DIGITAL 2015-16 few minutes before it would have been to late.

Next time I will have three computers and at least two separate Internet-connection – learning the backup-plan game bit by bit.

Now we have to wait and keep our fingers crossed, in June we will know if CoScene is the lucky project to receive the grant. Also looking forward to see all the other projects that have applied.

I am taking a (I think) well-deserved break next week and then it is time to finish the report for the pre-project funding we received from The Nordic Culture Fund in June. After that some creative work with Makey Makey and Arduino and all the fun applications on the phone and Ipad is on the schedule and looking into extra funding for CoScene – no rest for the restless as they say.

Deadline för DIGITAL 2015-16 närmar sig / Closing in on the deadline DIGITAL 2015-16

loggoforfb_uniform1.gif

De senaste veckorna har vi försökt samla ihop alla lösa trådar så att ansökan till DIGITAL 2015-16 kan bli så briljant som möjligt. Helt plötsligt känns allt så seriöst och skrämmande, varje ord och bild kan göra en skillnad. Men vi har nått dit där vi gjort vårt bästa. Under andra förutsättningar hade vi kanske nått ännu längre men livet är sällan förutsägbart och delar av teamet har haft en väldigt tuff höst/vinter.

Mindre än en vecka kvar!

I vardagsrumstudion testas och modifieras den enkla pre-prototypen (en ny kort video kanske dyker upp under kommande vecka) och på projektledarens bord går keybord och hjärna på högvarv. Men det kan inte vara bara jobb, jobb, jobb … lite lek behövs mellan varven. Och det finns så många geniala små appar för mobila plattformar som enkelt kan bidra med lek (och distraktion) då det finns behov t.ex. Bebot och Bloom. Eller om du hellre vill bygga något själv ska du testa Makey Makey.

Innan ansökan till DIGITAL 2015-16 helt omsluter oss måste vi berätta att vi har mött några suveräna samarbetspartners och potentiella samarbetspartners från Sverige, Färöarna, Finland och Island de senaste två veckorna. Vi hoppas att alla av dem har möjlighet att bli en del av CoScene.

***

The past weeks we have been trying to get all the loose ends together and thereby the application for DIGITAL 2015-16 as brilliant as possible. All off a sudden it feels very serious and scary, every word and visual might make a difference. But we are at a stage were we have done our very best. Under other circumstances we might have reach even higher but life is seldom predictable and parts of the team has had a very harsh autumn/winter.

So less than one week to go!

In the living room-studio the simple pro-prototype is tested and modified (a new short video might appear during next week) and on the project manger’s desk the keyboard and the brain are getting seriously heated up. But it cannot be just work, work, work … some fun in between is needed. And there are so many brilliant little apps for mobile platforms available that can easily bring fun (and distraction) when needed, like Bebot and Bloom. Or if you are more into building something by yourself you should try Makey Makey.

Before the application for DIGITAL 2015-16 engulfs us we have to mention that we have met some great collaborators and possible collaborators in Sweden, Faroe Islands, Finland and Island during the past two weeks. We hope all of them will be able to join CoScene.