Broar och interaktion / Bridges and interaction

Teknik kan få dig att känna dig som från en annan galax, långt borta från vardagen. Det är så och samtidigt är teknik verkligen en del av det dagliga livet, från datorn till låset på din bil, till navigationssystemet på tåget du tar till jobbet (speciellt om du bor i t.ex. Köpenhamn där Metron körs utan någon mänsklig förare i tåget).

Så då tanken och arbetet med vad som kommer att bli CoScene startade så dök många tankar upp – Varför ännu en pryl eller programvara? Varför teknik och inte rundabordet samtal med sång och hålla handen? Varför teknik och inte natur?

Jo vi tror att teknik är en del av våra liv, bra eller sämre, på samma sätt som träd och blommor. Du kan inte ersätta en med den andre. Vi tror även att avståndet mellan person och teknik kan vara enormt stort, att teknik (användandet av den) skapar en innanför klick med massor av förmåga och kunskap och olika nivåer av grupper från dem med ingen kunskap alls till dem med förhållandevis mycket kunskap. För gruppen med lite eller ingen kunskap eller förmåga kan teknikgapet vara överväldigande och ibland omöjligt att komma över. Med utvecklingen inom medicin är idag många i behov av tekniska uppfinningar för att överleva och/eller ta sig igenom dagen – från rullstolar till pacemakers. För dem är teknik en del av dem som person och utan den skulle de inte finnas eller i varje fall inte vara den samma person med de samma möjligheter.

CoScene har därför två kärnpunkter som kan sammanfattas av orden bro och interaktion. CoScene ska öppna upp för möjligheter att agera som en bro över teknikgapet genom sitt intuitiva utformande – interaktion genom ljud och rörelse samt ett okomplicerat användargränssnitt. Interaktion är ett kärnvärde i processen. Interaktion mellan en person och en annan och mellan människa och teknik är fundamentalt.

En bro är även en fin bild av interaktionen och kommunikationen mellan människor och mellan människa och teknik, som Isaac Newton sa: Vi bygger för många murar/väggar och inte nog broar.

En video inför helgen där teknik används på ett jordnära sätt är s (av Ircam – Nodesign – Phonotonic med komposition av  Andrea Cera) Urban Musical Game – The Band

***

Technology can feel like a different galaxy, far away from everyday life. Yes it is and at the same time technology is very much part of our everyday business, from the computer to the lock on your car, to the navigation of the train you take to work (especially if you live in for instance Copenhagen were the Metro is operated without any human driver in the train)

So when the idea and the work with what will be CoScene started to take place many thoughts of why popped up – Why another device or software? Why technology and not a roundtable session with singing and handholding? Why technology and not nature?

Well we think that technology is part of our lives, for better and worse, in the same way as trees and flowers. One cannot replace the other. We also believe that the distance between person and technology can be huge, that technology (the use of) creates an inside group with lots of skills and knowledge and different level group ranging from almost no knowledge to quite a lot. For the group with little or no knowledge and skills the void to cross might be overwhelming and sometimes impossible to over-bridge. With the development in medicine many people are today in need of technical inventions to survive and/or get through the day – from wheelchairs to pacemakers. For them the tech is part of them as a person and without it the might not be or at least not be the same person with the same possibilities.

CoScene therefor has two crucial parts that can be summarized by the words bridge and interaction. CoScene shall open up for the possibility to act as a bridge over the technological void by it’s intuitive mode – interaction through sound and motion, and an uncomplicated interface. Interaction is a core value in the process. The interaction between one person and another through technology and in relation to technology is fundamental.

Bridge is also a great image of the interaction and communication between humans and between human and technology. As Isaac Newton said: We build too many walls and not enough bridges. 

A video for the weekend were technology is used in a down to earth way is in ‘s (by Ircam – Nodesign – Phonotonic with composition by Andrea Cera) Urban Musical Game – The Band

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: