Välkommen vackra juni! / Welcome beautiful June!

 

loggoforfb_uniform.gif

Igår presenterade Nordiska Kulturfonden den lyckliga mottagaren av 3 miljoner danska kronor, Digital 2015-16. Tyvärr var det inte CoScene men ett annat mycket intressant projekt, Hybrid Matters, som du kan höra lite mer om, här, i presentationen från gårdagen.

CoScene kommer nu att ägna lite tid åt att fundera kring vilket vårt nästa steg ska vara, vilken sammansättning vi ska jobba i och hur. Kanske kommer vi att ta en liten annan väg, vrida på konceptet och använda delar av ursprungsprojektet i kombination med andra idéer. Men viktigast av allt kommer vi att lägga fokus på att meckande, lekfullhet och kreativitet, något som har kommit lite i skymundan under de senaste månaderna med anledning av ansökningsarbete och administration varit primärt fokus.

***

Yesterday the Nordic Cultural Fund presented the lucky receiver of the 3 million grant for Digital 2015-16. Unfortunately it was not CoScene but another very interesting project called Hybrid Matters that you can hear a bit more about in the presentation from yesterday, here.

CoScene will now take some time of and figure out what our next step will be, in what constellation and how. Maybe we will take a slightly different route, make a twist using parts of the project in combination with other ideas. But most important we are going to put focus on tinkering, playfulness and creativity something that has had to take a step back the past months due to the application-work and administration that has been the primary focus.

 

And by the way, everything in life is writable about if you have the outgoing guts to do it, and the imagination to improvise. The worst enemy to creativity is self-doubt. Sylvia Plath

Säg ja! / Say yes!

loggoforfb_uniform.gif

 

Så många geniala saker poppar upp runt om i världen. De senaste veckorna har fokus legat på andra projekt än CoScene i den icke-digitala världen. Det innebär en del att hinna ikapp.

Just nu diskuterar vi andra finansieringsmöjligheter om vi inte vinner den stora vinsten som den lyckliga mottagaren av DIGITAL 2015-16. Vi konstruerar helt enkelt kartor av möjligheter.

Samtidigt testar och leker vi med lite av den nya tekniken och de appar som finns tillgängliga, saglar över den vi inte har råd med och drömmer om framtiden. Allting väldigt kul faktiskt. Häromdagen såg jag ett nytt konstverk av Studio Roosegarde som är briljant och på många sätt fångar verkligheten för många av oss som försöker skapa något vi tror på. Roosegardes verk heter the ”yes but” chair och du kan läsa mer om det här.

***

 So many brilliant things are popping up around the globe. The past weeks have been spent with the focus on other projects than CoScene in the non-digital world. That means a lot of catching up.

At present we are discussing different possibilities for funding if we do not get the big award, as being selected as the lucky receiver of the DIGITAL 2015-16. Constructing maps of possibilities that are.

At the same time we are playing around with new tech and apps already available, drooling over the ones we cannot afford and dreaming of the future, all rather fun actually. The other day I came across a new piece of art by Studio Roosegarde that is brilliant and in so many ways it encapsulate the reality for many of us trying to create something we believe in. Roosegarde’s piece is called the “yes but” chair and you can read more about it here.

 

I have noticed even people who claim everything is predestined, and that we can do nothing to change it, look before they cross the road.
Stephen Hawking

Hinna i kapp och reflektera / Catching up and reflecting

cropped-bakgrundhemsida_ljus1.jpg

 

Wow! Våren knackar äntligen på dörren. Vi har haft lite tid att vila och reflektera efter ansökan till DIGITAL 201-16. Redovisningen av förprojektet är nästan klar. Det har varit en kul resa så här långt är konklusionen och den kommer med insikten att vi lagt tio gånger så många obetalda timmar som vi hade uppskattat från starten – roliga timmar.  Att skapa tillsammans är så mycket roligare än att sitta och pilla själv.

 ***

Wow! The spring is finally at the doorstep. We have had some time to rest and reflect after the application for DIGITAL 2015-16. The report for the pre-project is almost done. It has been a great trip this far is the conclusion together with the insight that the number of unpaid hours is ten times more than we estimated from the beginning – fun hours. Creating together is so much more fun than tinkering on your own.

Manus manum lavat – Seneca The Younger

 

Deadline för DIGITAL 2015-16 närmar sig / Closing in on the deadline DIGITAL 2015-16

loggoforfb_uniform1.gif

De senaste veckorna har vi försökt samla ihop alla lösa trådar så att ansökan till DIGITAL 2015-16 kan bli så briljant som möjligt. Helt plötsligt känns allt så seriöst och skrämmande, varje ord och bild kan göra en skillnad. Men vi har nått dit där vi gjort vårt bästa. Under andra förutsättningar hade vi kanske nått ännu längre men livet är sällan förutsägbart och delar av teamet har haft en väldigt tuff höst/vinter.

Mindre än en vecka kvar!

I vardagsrumstudion testas och modifieras den enkla pre-prototypen (en ny kort video kanske dyker upp under kommande vecka) och på projektledarens bord går keybord och hjärna på högvarv. Men det kan inte vara bara jobb, jobb, jobb … lite lek behövs mellan varven. Och det finns så många geniala små appar för mobila plattformar som enkelt kan bidra med lek (och distraktion) då det finns behov t.ex. Bebot och Bloom. Eller om du hellre vill bygga något själv ska du testa Makey Makey.

Innan ansökan till DIGITAL 2015-16 helt omsluter oss måste vi berätta att vi har mött några suveräna samarbetspartners och potentiella samarbetspartners från Sverige, Färöarna, Finland och Island de senaste två veckorna. Vi hoppas att alla av dem har möjlighet att bli en del av CoScene.

***

The past weeks we have been trying to get all the loose ends together and thereby the application for DIGITAL 2015-16 as brilliant as possible. All off a sudden it feels very serious and scary, every word and visual might make a difference. But we are at a stage were we have done our very best. Under other circumstances we might have reach even higher but life is seldom predictable and parts of the team has had a very harsh autumn/winter.

So less than one week to go!

In the living room-studio the simple pro-prototype is tested and modified (a new short video might appear during next week) and on the project manger’s desk the keyboard and the brain are getting seriously heated up. But it cannot be just work, work, work … some fun in between is needed. And there are so many brilliant little apps for mobile platforms available that can easily bring fun (and distraction) when needed, like Bebot and Bloom. Or if you are more into building something by yourself you should try Makey Makey.

Before the application for DIGITAL 2015-16 engulfs us we have to mention that we have met some great collaborators and possible collaborators in Sweden, Faroe Islands, Finland and Island during the past two weeks. We hope all of them will be able to join CoScene.

Bilder / Visuals

Dax att omsätta planerna med CoScene i bilder. Dessa illustrationer visar på några av de uppsättningar där du kan föreställa dig användandet av CoScene.

Vision och mål: CoScene – ett instrument och ett scenrum var ljud, ljus, effekter styrs genom och interageras med via fysisk rörelse och ljud. Ett tredimensionellt interface där den som intar scenen skapar ett verk för alla sinnen genom sin interaktion med scenrummet.

***

Time to put the thoughts of CoScene into some more graphics. These illustrations show some of the settings that can be envisioned with the use of CoScene.

Vision and goal: CoScene – an instrument and a stage were sound, light and effects can be controlled by and interacted with through physical movement and sound. A three-dimensional interface where the person who enters the stage creates a work of art through the interaction with the room.

CoScene_illustrated CoScene_performer1 CoScene_performer2 CoScene_performer3 CoScene_performer4

Broar och interaktion / Bridges and interaction

loggoforfb_uniform1.gif

Teknik kan få dig att känna dig som från en annan galax, långt borta från vardagen. Det är så och samtidigt är teknik verkligen en del av det dagliga livet, från datorn till låset på din bil, till navigationssystemet på tåget du tar till jobbet (speciellt om du bor i t.ex. Köpenhamn där Metron körs utan någon mänsklig förare i tåget).

Så då tanken och arbetet med vad som kommer att bli CoScene startade så dök många tankar upp – Varför ännu en pryl eller programvara? Varför teknik och inte rundabordet samtal med sång och hålla handen? Varför teknik och inte natur?

Jo vi tror att teknik är en del av våra liv, bra eller sämre, på samma sätt som träd och blommor. Du kan inte ersätta en med den andre. Vi tror även att avståndet mellan person och teknik kan vara enormt stort, att teknik (användandet av den) skapar en innanför klick med massor av förmåga och kunskap och olika nivåer av grupper från dem med ingen kunskap alls till dem med förhållandevis mycket kunskap. För gruppen med lite eller ingen kunskap eller förmåga kan teknikgapet vara överväldigande och ibland omöjligt att komma över. Med utvecklingen inom medicin är idag många i behov av tekniska uppfinningar för att överleva och/eller ta sig igenom dagen – från rullstolar till pacemakers. För dem är teknik en del av dem som person och utan den skulle de inte finnas eller i varje fall inte vara den samma person med de samma möjligheter.

CoScene har därför två kärnpunkter som kan sammanfattas av orden bro och interaktion. CoScene ska öppna upp för möjligheter att agera som en bro över teknikgapet genom sitt intuitiva utformande – interaktion genom ljud och rörelse samt ett okomplicerat användargränssnitt. Interaktion är ett kärnvärde i processen. Interaktion mellan en person och en annan och mellan människa och teknik är fundamentalt.

En bro är även en fin bild av interaktionen och kommunikationen mellan människor och mellan människa och teknik, som Isaac Newton sa: Vi bygger för många murar/väggar och inte nog broar.

En video inför helgen där teknik används på ett jordnära sätt är s (av Ircam – Nodesign – Phonotonic med komposition av  Andrea Cera) Urban Musical Game – The Band

***

Technology can feel like a different galaxy, far away from everyday life. Yes it is and at the same time technology is very much part of our everyday business, from the computer to the lock on your car, to the navigation of the train you take to work (especially if you live in for instance Copenhagen were the Metro is operated without any human driver in the train)

So when the idea and the work with what will be CoScene started to take place many thoughts of why popped up – Why another device or software? Why technology and not a roundtable session with singing and handholding? Why technology and not nature?

Well we think that technology is part of our lives, for better and worse, in the same way as trees and flowers. One cannot replace the other. We also believe that the distance between person and technology can be huge, that technology (the use of) creates an inside group with lots of skills and knowledge and different level group ranging from almost no knowledge to quite a lot. For the group with little or no knowledge and skills the void to cross might be overwhelming and sometimes impossible to over-bridge. With the development in medicine many people are today in need of technical inventions to survive and/or get through the day – from wheelchairs to pacemakers. For them the tech is part of them as a person and without it the might not be or at least not be the same person with the same possibilities.

CoScene therefor has two crucial parts that can be summarized by the words bridge and interaction. CoScene shall open up for the possibility to act as a bridge over the technological void by it’s intuitive mode – interaction through sound and motion, and an uncomplicated interface. Interaction is a core value in the process. The interaction between one person and another through technology and in relation to technology is fundamental.

Bridge is also a great image of the interaction and communication between humans and between human and technology. As Isaac Newton said: We build too many walls and not enough bridges. 

A video for the weekend were technology is used in a down to earth way is in ‘s (by Ircam – Nodesign – Phonotonic with composition by Andrea Cera) Urban Musical Game – The Band