Kicking off …

loggoforfb_uniform1.gif

Snart … Kick off!

Förra helgen hölls det första teknikmötet och inom kort kommer den verkliga kick-offen att ske. Som vi har berättat tidigare kommer CoScene att vara delaktiga i projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” med stöd från Kulturbryggan under det kommande året, från nu och till juni 2015. Det är en perfekt möjlighet för oss att sätta vår första prototyp i arbete och genom att göra det visa (förhoppningsvis) potentialen i vår idé. Under sommaren och hösten kommer fokus att ligga på teknikutveckling och anpassning så att allt går hand i hand med det interaktiva konstverk som kommer att vara ”slutprodukten”.

Men detta är inte allt vi gör … det finns ett par projekt tull som lurar i hörnet och som vi kommer att söka stöd för under hösten och hoppas kunna starta innan 2014 är slut.

Det känns fantastiskt att kunna sätta igång och sätta CoScene i reellt arbete.

 ***

Soon … Kick off!

During last weekend the first tech meeting took place and in not to long the real kick-off will take place. As we have told you earlier will CoScene be part of the project ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” supported by Kulturbryggan during the following year, from now and until June 2015. This is a great opportunity to put our first prototype into action and by doing so showing of the potentials (hopefully) will our idea. During the summer and the autumn the focus will be put on technical development and adjustments so that everything goes hand in hand with the interactive work of art that is going to be the final ”product”.

But this is not everything we will do … there are a couple of more projects lurking in the corner that we will seek funding for during the autumn and hopefully will be able to kick off before the end of 2014.

It feels great to be able to get into action and put our CoScene into actual work.

 

Vad sa du? / What did you say? 

loggoforfb_uniform1.gif

Ord, ord, ord … Språk är det sätt som vi vanligtvis interagerar, kommunicerar och tar oss fram professionellt och under fritid. Talat och skrivet språk får den mänskliga världen att röra sig på olika sätt men språk kommer i olika former inklusive t.ex. kropps språk. Med projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” riktas fokus på de byggstenar som konstituerar språk – ord.

Ludwig Wittgenstein presenterade teorin om språkspel och att ord bäst kan förstås utifrån deras allmänna användning i ett givet språkspel. Förenklat lär hans teori oss att genom att använda ett språk lär vi oss det och förstår det och troligtvis sker detta genom att vi gör misstag och rättar till dem. Enligt en annan filosof, John R. Searle, utgör språk grunden för vår sociala verklighet inklusive institutioner som universitet, pengar, etc. så väl som social status.

Vad händer med demokratin om medborgarna är omedvetna om den roll språket spelar, hur det används och felaktigt används av t.ex. politiker med syfte att vinna ett val genom dokument, retoriska trix och genom att använda vissa värdeladdade ord?

Projektet vill belysa de mesta använda orden och fraserna som används i den politiska dialogen, dokumentera dem och omvandla dem till en interaktiv konstinstallation vilken ger betraktaren utrymme att reflektera över orden och förhoppningsvis samtidigt ha lite kul då installationen öppnar upp möjligheterna att för lek.

 ***

Words, words, words … Language is the way we usually interact, communicate and get around professionally and casually. Spoken and written language does make the human world go around in different ways but language comes in different forms including for instance body language. With the project ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” is focus put on the building blocks that constitute language – words.

Ludwig Wittgenstein presented the theory of language games and that words is best understood as their use within a given language game. Simplified his theory tells us that we learn a language by using it, understanding the game and probably by making mistakes and correcting them. According to another philosopher, John R. Searle, language is said to create the foundation of our social reality including institutions such as Universities, money etc. as well as social status.

What happens to democracy if the citizens are unaware the role language plays, how it is used and misused for instance by politicians in order to win an election through documents, rhetorical tricks and by choosing certain value loaded words?

The project want to shine light on the most used words and phrases in political dialogue, record them and transform them into an interactive art installation that gives the visitor space to reflect upon the words and hopefully have a bit fun at the same time as the installation opens up at possibility to play at the same time.

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation. Plato

I en demokrati finns det inte plats för idioter. / In a democracy there is no place for idiots.

I_en_demokrati_FB

 

Vad händer då ord blir en vara, då språket används för vinnings skull?

We do not say that a man who takes no interest in politics is a man who minds his own business;                                                                                                   we say that he has no business here at all. Pericles enligt Thucydides.

I antikens Grekland kallades den som inte aktivt intresserade sig för politik  “idiot”. Ordet betecknade en enskild individ i motsats till en offentlig.

Demokrati bygger på att medborgarna aktivt tar ställning till vem som ska representera, parti eller person, och hur landet ska styras. På vilka grunder görs dessa val på? Ord i form av löften, politiska ställningstaganden, partiprogram osv. utgör en viktig del.

Vad händer då orden, ställningstaganden och löften, plockas bort ur sin kontext och placeras i ett nytt sammanhang eller får stå ensamma utan att kopplas till en specifik person eller ett politiskt parti? Finns det ord som är mer förekommande än andra? Finns det ord som är mer tilltalande, melodiskt uttalade såväl som grafiskt framställda?

Ovanstående frågeställningar och citat utgör utgångspunkt i projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter.” Med hjälp av CoScene-teamet kommer en interaktiv audiovisuell installation att växa fram under 2014-2015. Projektet genomförs med stöd från Kulturbryggans Tema 2014: Kultur & Politik. Mer info om projektet kommer under de närmaste veckorna.

 

 ***

 

What happens when words become a product as language is used aiming for profit?

We do not say that a man who takes no interest in politics is a man who minds his own business;                                                                                                   we say that he has no business here at all. Pericles according to Thucydides.

 In ancient Greece the one who paid no attention to politics was called “idiot”. The meaning of the word was someone who was characterized by self-centeredness and concerned almost exclusively with private—as opposed to public—affairs.

Democracy is founded on the assumption that the citizens play an active part and vote who shall represent them and run their country. On what fundament are these choices and the elections made? Words in the shape of promises, political standpoints, political platforms, etc. play an important part. But what happens when the words, the standpoints and the promises and lifted from their usual context and placed into a new environment or are allowed to stand on their own without any connection to specific individual or political party? Are certain words more common than others? Are there any words, which are more attractive, melodically articulated and/or graphically presented?

These questions and quotes is the starting point for the project “In a democracy there is no place for idiots.” With the help from the CoScene-team an interactive audiovisual installation will be created during 2014-2015. The project is made possible with support from Kulturbryggan Tema 2014: Kultur & Politik. More info regarding the project will come during the next couple of weeks.