Vad sa du? / What did you say? 

Ord, ord, ord … Språk är det sätt som vi vanligtvis interagerar, kommunicerar och tar oss fram professionellt och under fritid. Talat och skrivet språk får den mänskliga världen att röra sig på olika sätt men språk kommer i olika former inklusive t.ex. kropps språk. Med projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” riktas fokus på de byggstenar som konstituerar språk – ord.

Ludwig Wittgenstein presenterade teorin om språkspel och att ord bäst kan förstås utifrån deras allmänna användning i ett givet språkspel. Förenklat lär hans teori oss att genom att använda ett språk lär vi oss det och förstår det och troligtvis sker detta genom att vi gör misstag och rättar till dem. Enligt en annan filosof, John R. Searle, utgör språk grunden för vår sociala verklighet inklusive institutioner som universitet, pengar, etc. så väl som social status.

Vad händer med demokratin om medborgarna är omedvetna om den roll språket spelar, hur det används och felaktigt används av t.ex. politiker med syfte att vinna ett val genom dokument, retoriska trix och genom att använda vissa värdeladdade ord?

Projektet vill belysa de mesta använda orden och fraserna som används i den politiska dialogen, dokumentera dem och omvandla dem till en interaktiv konstinstallation vilken ger betraktaren utrymme att reflektera över orden och förhoppningsvis samtidigt ha lite kul då installationen öppnar upp möjligheterna att för lek.

 ***

Words, words, words … Language is the way we usually interact, communicate and get around professionally and casually. Spoken and written language does make the human world go around in different ways but language comes in different forms including for instance body language. With the project ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” is focus put on the building blocks that constitute language – words.

Ludwig Wittgenstein presented the theory of language games and that words is best understood as their use within a given language game. Simplified his theory tells us that we learn a language by using it, understanding the game and probably by making mistakes and correcting them. According to another philosopher, John R. Searle, language is said to create the foundation of our social reality including institutions such as Universities, money etc. as well as social status.

What happens to democracy if the citizens are unaware the role language plays, how it is used and misused for instance by politicians in order to win an election through documents, rhetorical tricks and by choosing certain value loaded words?

The project want to shine light on the most used words and phrases in political dialogue, record them and transform them into an interactive art installation that gives the visitor space to reflect upon the words and hopefully have a bit fun at the same time as the installation opens up at possibility to play at the same time.

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation. Plato

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: