Time to summarise the past months

Wow, what an intense summer and autumn (not talking about the weather)! CoScene was used in two works of art, first I en demokrati finns det inte plats för idioter that was exhibited during the August. Then in September a story based, interactive “puppet” art installation was born, Eclosion as a part of Göteborgs Stadstriennal och Älvornas strandEclosion will continue to evolve both story wise and considering the different forms of interaction used, and I en demokrati finns det inte plats för idioter will be exhibited again during the spring.

We have identified some weak spots in the software that we will continue to work with and also plan how we are going to take the next step … out in the future.

What is more or less confirmed is that CoScene will be used in two new works of art that will be exhibited in December in Gothenburg, Sweden and in the beginning of next year in Aarhus, Denmark.

Looking forward to let you know more soon but until then a bunch of photos from I en demokrati finns det inte plats för idioter och Eclosion.

IMGP0873 IMGP0870 IMGP0871 IMGP0869 IMGP0882

IMGP0976 IMGP0993 IMGP1005 IMGP1039

“I en demokrati finns det inte plats för idioter”

Infoblad _IenDemokrati_

 

The first art installation, ‘I en demokrati finns det inte plats för idioter’, to use CoScene is starting to get ready to show itself, and is looking for places to exhibit. For more information contact the team at marita.isaksson@coscene.org or phone. +46 (0)707 21 77 92

 

“I en demokrati finns det inte plats för idioter”

LoggoIenDemokratiFinnsDetIntePlatsFörIdioter

Så är projektsidan för I en demokrati finns det inte plats för idioter på plats. Projektet är de första som kommer att använda CoScene för att genomföras. Beta-versionen av programmet har varit klart ett tag nu, men vi jobbar fortfarande med lite buggfixande och hoppas ha en “officiell” version klar under hösten. Just nu ska vi lägga alla tid på den anpassade version som ska användas i den interaktiva installationen.

***

Now is the project-page for I en demokrati finns det inte plats för idioter up and running. The project is the first to use CoScene in its construction. The Beta-version of the program has been ready for a while now, but we are still fixing some bugs and are hoping to be able to launch a “public” version during the autumn. Right now we will concentrate on the modified version that shall be used in the interactive installation. 

Bakgrundsbild

Äntligen! / Finally!

Månader har passerat och det har varit smått kaos till tider då vi drabbats av teknikstrul, sjukdom och allmänna vinterskavanker.

Men i förra veckan gjordes sluttest på beta-versionen av CoScene, några små justeringar ska göras och sen är den klar att offentliggöras.

Projektet, ”I en demokrati finns det inte plats för idioter”, drabbades av liknande problem under vintern, och där kör allt på toppfart just nu för att hinna ikapp. Planen är att i slutet av maj finns ett antal utställningsplatser klara och att verket kommer visas under juli-augusti. Event-sidor kommer så snart allt fallit på plats.

Video har vi lovat flera gånger och även det ska vi få knypplat ihop under maj. Till dess kommer här lite stillbilder från förra veckans tester.

***

Several months have passed and it has been kind of chaotic at times since we have had technical failures, illness and the usual winter weaknesses.

But last week we did the final tests on the beta-version of CoScene, there are some minor issues that are being fixed and then it is ready to be made public.

The project, ”I en demokrati finns det inte plats för idioter”, also has had some issues during the winter, and there we are working at top speed to catch up. We plan that by the end of May the places for exhibition will be set and that the interactive installation will be showed during July and August. Event pages will be published as soon as everything is booked.

We have promised a video several times and also that will we work on during May. Until then enjoy the pictures from last weeks testing.

IMGP0645  IMGP0652

IMGP0728  IMGP0678

 

 

Kicking off …

loggoforfb_uniform1.gif

Snart … Kick off!

Förra helgen hölls det första teknikmötet och inom kort kommer den verkliga kick-offen att ske. Som vi har berättat tidigare kommer CoScene att vara delaktiga i projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” med stöd från Kulturbryggan under det kommande året, från nu och till juni 2015. Det är en perfekt möjlighet för oss att sätta vår första prototyp i arbete och genom att göra det visa (förhoppningsvis) potentialen i vår idé. Under sommaren och hösten kommer fokus att ligga på teknikutveckling och anpassning så att allt går hand i hand med det interaktiva konstverk som kommer att vara ”slutprodukten”.

Men detta är inte allt vi gör … det finns ett par projekt tull som lurar i hörnet och som vi kommer att söka stöd för under hösten och hoppas kunna starta innan 2014 är slut.

Det känns fantastiskt att kunna sätta igång och sätta CoScene i reellt arbete.

 ***

Soon … Kick off!

During last weekend the first tech meeting took place and in not to long the real kick-off will take place. As we have told you earlier will CoScene be part of the project ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” supported by Kulturbryggan during the following year, from now and until June 2015. This is a great opportunity to put our first prototype into action and by doing so showing of the potentials (hopefully) will our idea. During the summer and the autumn the focus will be put on technical development and adjustments so that everything goes hand in hand with the interactive work of art that is going to be the final ”product”.

But this is not everything we will do … there are a couple of more projects lurking in the corner that we will seek funding for during the autumn and hopefully will be able to kick off before the end of 2014.

It feels great to be able to get into action and put our CoScene into actual work.

 

Vad sa du? / What did you say? 

loggoforfb_uniform1.gif

Ord, ord, ord … Språk är det sätt som vi vanligtvis interagerar, kommunicerar och tar oss fram professionellt och under fritid. Talat och skrivet språk får den mänskliga världen att röra sig på olika sätt men språk kommer i olika former inklusive t.ex. kropps språk. Med projektet ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” riktas fokus på de byggstenar som konstituerar språk – ord.

Ludwig Wittgenstein presenterade teorin om språkspel och att ord bäst kan förstås utifrån deras allmänna användning i ett givet språkspel. Förenklat lär hans teori oss att genom att använda ett språk lär vi oss det och förstår det och troligtvis sker detta genom att vi gör misstag och rättar till dem. Enligt en annan filosof, John R. Searle, utgör språk grunden för vår sociala verklighet inklusive institutioner som universitet, pengar, etc. så väl som social status.

Vad händer med demokratin om medborgarna är omedvetna om den roll språket spelar, hur det används och felaktigt används av t.ex. politiker med syfte att vinna ett val genom dokument, retoriska trix och genom att använda vissa värdeladdade ord?

Projektet vill belysa de mesta använda orden och fraserna som används i den politiska dialogen, dokumentera dem och omvandla dem till en interaktiv konstinstallation vilken ger betraktaren utrymme att reflektera över orden och förhoppningsvis samtidigt ha lite kul då installationen öppnar upp möjligheterna att för lek.

 ***

Words, words, words … Language is the way we usually interact, communicate and get around professionally and casually. Spoken and written language does make the human world go around in different ways but language comes in different forms including for instance body language. With the project ”I en demokrati finns det inte plats för idioter” is focus put on the building blocks that constitute language – words.

Ludwig Wittgenstein presented the theory of language games and that words is best understood as their use within a given language game. Simplified his theory tells us that we learn a language by using it, understanding the game and probably by making mistakes and correcting them. According to another philosopher, John R. Searle, language is said to create the foundation of our social reality including institutions such as Universities, money etc. as well as social status.

What happens to democracy if the citizens are unaware the role language plays, how it is used and misused for instance by politicians in order to win an election through documents, rhetorical tricks and by choosing certain value loaded words?

The project want to shine light on the most used words and phrases in political dialogue, record them and transform them into an interactive art installation that gives the visitor space to reflect upon the words and hopefully have a bit fun at the same time as the installation opens up at possibility to play at the same time.

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation. Plato