Bilder / Visuals

Dax att omsätta planerna med CoScene i bilder. Dessa illustrationer visar på några av de uppsättningar där du kan föreställa dig användandet av CoScene.

Vision och mål: CoScene – ett instrument och ett scenrum var ljud, ljus, effekter styrs genom och interageras med via fysisk rörelse och ljud. Ett tredimensionellt interface där den som intar scenen skapar ett verk för alla sinnen genom sin interaktion med scenrummet.

***

Time to put the thoughts of CoScene into some more graphics. These illustrations show some of the settings that can be envisioned with the use of CoScene.

Vision and goal: CoScene – an instrument and a stage were sound, light and effects can be controlled by and interacted with through physical movement and sound. A three-dimensional interface where the person who enters the stage creates a work of art through the interaction with the room.

CoScene_illustrated CoScene_performer1 CoScene_performer2 CoScene_performer3 CoScene_performer4

Broar och interaktion / Bridges and interaction

loggoforfb_uniform1.gif

Teknik kan få dig att känna dig som från en annan galax, långt borta från vardagen. Det är så och samtidigt är teknik verkligen en del av det dagliga livet, från datorn till låset på din bil, till navigationssystemet på tåget du tar till jobbet (speciellt om du bor i t.ex. Köpenhamn där Metron körs utan någon mänsklig förare i tåget).

Så då tanken och arbetet med vad som kommer att bli CoScene startade så dök många tankar upp – Varför ännu en pryl eller programvara? Varför teknik och inte rundabordet samtal med sång och hålla handen? Varför teknik och inte natur?

Jo vi tror att teknik är en del av våra liv, bra eller sämre, på samma sätt som träd och blommor. Du kan inte ersätta en med den andre. Vi tror även att avståndet mellan person och teknik kan vara enormt stort, att teknik (användandet av den) skapar en innanför klick med massor av förmåga och kunskap och olika nivåer av grupper från dem med ingen kunskap alls till dem med förhållandevis mycket kunskap. För gruppen med lite eller ingen kunskap eller förmåga kan teknikgapet vara överväldigande och ibland omöjligt att komma över. Med utvecklingen inom medicin är idag många i behov av tekniska uppfinningar för att överleva och/eller ta sig igenom dagen – från rullstolar till pacemakers. För dem är teknik en del av dem som person och utan den skulle de inte finnas eller i varje fall inte vara den samma person med de samma möjligheter.

CoScene har därför två kärnpunkter som kan sammanfattas av orden bro och interaktion. CoScene ska öppna upp för möjligheter att agera som en bro över teknikgapet genom sitt intuitiva utformande – interaktion genom ljud och rörelse samt ett okomplicerat användargränssnitt. Interaktion är ett kärnvärde i processen. Interaktion mellan en person och en annan och mellan människa och teknik är fundamentalt.

En bro är även en fin bild av interaktionen och kommunikationen mellan människor och mellan människa och teknik, som Isaac Newton sa: Vi bygger för många murar/väggar och inte nog broar.

En video inför helgen där teknik används på ett jordnära sätt är s (av Ircam – Nodesign – Phonotonic med komposition av  Andrea Cera) Urban Musical Game – The Band

***

Technology can feel like a different galaxy, far away from everyday life. Yes it is and at the same time technology is very much part of our everyday business, from the computer to the lock on your car, to the navigation of the train you take to work (especially if you live in for instance Copenhagen were the Metro is operated without any human driver in the train)

So when the idea and the work with what will be CoScene started to take place many thoughts of why popped up – Why another device or software? Why technology and not a roundtable session with singing and handholding? Why technology and not nature?

Well we think that technology is part of our lives, for better and worse, in the same way as trees and flowers. One cannot replace the other. We also believe that the distance between person and technology can be huge, that technology (the use of) creates an inside group with lots of skills and knowledge and different level group ranging from almost no knowledge to quite a lot. For the group with little or no knowledge and skills the void to cross might be overwhelming and sometimes impossible to over-bridge. With the development in medicine many people are today in need of technical inventions to survive and/or get through the day – from wheelchairs to pacemakers. For them the tech is part of them as a person and without it the might not be or at least not be the same person with the same possibilities.

CoScene therefor has two crucial parts that can be summarized by the words bridge and interaction. CoScene shall open up for the possibility to act as a bridge over the technological void by it’s intuitive mode – interaction through sound and motion, and an uncomplicated interface. Interaction is a core value in the process. The interaction between one person and another through technology and in relation to technology is fundamental.

Bridge is also a great image of the interaction and communication between humans and between human and technology. As Isaac Newton said: We build too many walls and not enough bridges. 

A video for the weekend were technology is used in a down to earth way is in ‘s (by Ircam – Nodesign – Phonotonic with composition by Andrea Cera) Urban Musical Game – The Band

 

Gott nytt år / Happy New Year

IMG_7320

Julen 2013 är över och vi kan nu skriva 2014. Vi har haft tid att vila, äta god mat och göra upp planer för det nya året. Till att börja med har en grafisk illustration av CoScene gjorts. Vi hoppas att den kommer att ge en tydligare bild av vad vi arbetar på och vårt mål.

Under januari kommer fokus att ligga på ansökan till DIGITAL 2015-2016. Vi söker fortfarande efter nya samarbeten i de nordiska länderna. Är du ljud- eller ljusdesigner, scen- eller bildkonstnär, musiker eller tekniker, oavsett område, och kan tänka dig att ansluta dig till vårt team så sänd oss en mail på info@coscene.org eller marita.isaksson@coscene.org Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

CoScene_illustrated

***

Christmas 2013 has passed and as we write 2014. We have had time to relax, eat some great food and draw plans for the New Year. To start with an illustration of CoScene has been made. We hope it will give a clearer picture of what we are working with and our goal.

During January focus will be directed to the application for DIGITAL 2015-2016. We are still looking for collaborations in our Nordic Countries. If you are a sound- or light designer, performing or visual artist, musician or technician in any area and would like to join our team drop us a mail info@coscene.org or marita.isaksson@coscene.org We would love to hear from you.

CoScene_illustrated